Bli medlem i Områdeutvalget for Søreide

Ønsker du å påvirke hvordan ditt nabolag skal utvikle seg, hvilke tilbud og muligheter nærmiljøet bør ha? Har du saker du skulle ønske at politikerne tok tak i?

Områdeutvalget for Søreide er en paraplyorganisasjon for lokale borettslag, institusjoner, velforeninger, veilag og frivillige organisasjoner/lag.

OfS har i dag 20 tilknyttede velforeninger. OfS skal iht vedtektene arbeide for et trygt og godt nærmiljø for alle aldersgrupper på Søreide. Dette betyr å fremme det sosiale og fysiske miljø for å gi trivsel, sikkerhet og tilhørighet for alle beboere. OfS kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. OfS skal være et talerør overfor lokale myndigheter, stimulere til samarbeid mellom velforeninger, lokale institusjoner, skole, frivillige organisasjoner, Bergen kommune, politikere og næringsliv.

Tilknyttede velforeninger kan fremme saker som de er opptatt av til OfS. OfS har gjennom årenes løp fått god kontakt med kommunen og politikere og har blitt hørt i store og små saker. Eksempler på saker som OfS har jobbet med og påvirket er:

  • Nye Søreide skole
  • Søreide reguleringsplan
  • Støtte til arbeidsgruppe for ungdomsskole på Søreide
  • 11ver fotballbane
  • Grimstad reguleringsplan
  • Vann og avløp på Grimstad
  • Trafikksikring og utbedring av Grimstadveien
  • Arrangering av diverse folkemøter ifm ovennevnte saker
Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Bli medlem i Områdeutvalget for Søreide

Informasjonsmøte om reguleringsplanen for Grimstad

Tirsdag 30. august 2016 kl 19:00 inviterer kommunen ved Arne Matthiessen og byråd Anna Elisa Tryti til informasjonsmøte om planarbeidet for Grimstad. Møtet finner sted på Søreide skole, og arrangeres i samarbeid med Områdeutvalget for Søreide.

Alle beboere på Grimstad og berørte parter oppfordres til å stille på møtet. Dere oppfordres også til å hjelpe med å spre informasjonen om møtet.

Onsdag 31.august blir det kontordag fra kl 10-15 på Ungdomshuset på Søreide. Kommunen vil da være tilgjengelig for mer detaljerte spørsmål for de som ønsker å droppe innom.

For øvrig henvises det til reguleringsplanen med den informasjon som ligger ute for høring på kommunens hjemmesider. Merknadsfrist er 30.september 2016.

Invitasjonen til møtet er også tilgjengelig på kommunetorget.

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte om reguleringsplanen for Grimstad

Se hva partiene svarer OfS om virkemidler og prioritet de vil gi sakene vi jobber med!

Nå kan dere lese de skriftlige svarene OfS har mottatt fra de ulike partiene. Merk at ikke alle partiene har svart skriftlig. Klikk på lenken for å åpne vedlegg som inneholder de komplette skriftlige svarene: Oppsummert svar på partispørsmål valg 2015

Lykke til med valget på mandag!  

 

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Se hva partiene svarer OfS om virkemidler og prioritet de vil gi sakene vi jobber med!

Kommunevalg 2015, hva betyr dette for deg som bor på Søreide?

Valg 2015Områdeutvalget for Søreide har i forkant av kommunevalget sendt et utvalg spørsmål til de største partiene. Spørsmålene relaterer seg til fremdriften av den pågående områdereguleringen av Grimstadområdet, hvor oppgradert vei og VA er sentrale interesseområder, prioritet av ungdomsskole på tomten til Gamle Søreide skole og frigjøring av tomt til 11’er bane i Grunnane (Kvistemyri). Vi vil i den kommende uken legge ut besvarelsene vi  har mottatt i sin helhet. På oversikten på bildet ser du styret i OfS sin fortolkning av partienes prioritet i de ovennevnte sakene. Følg med i den kommende uken og gjør deg opp din egen vurdering før valget.

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Kommunevalg 2015, hva betyr dette for deg som bor på Søreide?

Trafikksikkerhetsvurdering av Grimstadveien

imagesOmrådeutvalget for Søreide (OfS) henvendte seg høsten 2014 til sameferdselsavdelingen i Hordaland fylkeskommune med ønske om å gjennomføre kortsiktige trafikksikringstiltak langs Grimstadveien.

Basert på denne henvendelsen ble det gjennomført en befaring av veien  sammen med Statens vegvesen hvor det ble konkludert med at det skulle gjennomføres en vurdering av trafikksikkerheten. OfS har i dag, 2.juni 2015, mottatt rapporten fra denne vurderingen.

Rapporten dokumenterer ikke noe behov for umiddelbare tiltak men anbefaler allikevel noen aktuelle trafikksikringstiltak på kort sikt; 1. Vurdering av fartsgrense og evt. fartsdempende tiltak. 2. Vurdering av tiltak i krysset fv178 Grimstadvegen – fv556 Ytrebygdsvegen. 3. Tiltak mot utforkjøring. 4. Mindre tiltak av mer driftsmessig karakter – – siktrydding mv.

Statens vegvesen vil starte planlegging og melde inn aktuelle tiltak for neste budsjettperiode som vil være fra og med 2018. Prioritet vil bli vurdert opp mot andre trafikksikringstiltak på fylkesvegnettet.

OfS vil følge saken videre i forhold til prioritet og innhold.

Se egen link til rapporten;  2015068317_1_Fv_178_Grimstadv_TS

 

 

Publisert i Styret informerer | Kommentarer er skrudd av for Trafikksikkerhetsvurdering av Grimstadveien

Det arbeides for ny ungdomsskole på Søreide

Det arbeides med et initiativ for at tomten på Søreide skal benyttes til ny ungdomsskole.  For å støtte arbeidet kan du skrive under oppropet elektronisk her: https://minsak.no/sak/518

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Det arbeides for ny ungdomsskole på Søreide

Planprogram for Dolvika – Hope marina og boligområde vedtatt av Byrådet.

26 juni 2013 vedtok Byrådet det endelige planprogramet for regulering av Dolvika – Hope marina og boligområde.

Områdeutvalget vil fortsette den gode dialogen med Plan og Geodata og bidra til at Velforeningene og beboerne i området får bidra i planprosessen. Finn vedlagt lenke til vedtaket og tilhørende dokumenter.

http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Planprogram for Dolvika – Hope marina og boligområde vedtatt av Byrådet.

Årsmøte OfS

Arne Matthiessen fra Etat for plan og Geodata er invitert til årsmøtet i OfS for å informere om den vedtatte områdereguleringen av Grimstad. Dette vil være en fin anledning for våre medlemmer til å skaffe seg innsikt i bakgrunnen for planene som foreligger og videre fremdrift.

Møt opp på Søreide Skole tirsdag 19. mars kl 18:00

Vi har satt av 1 time til Etat for plan og geodata. Fra 19:00 -20:45 vil det bli årsmøte med agenda i henhold til vedtektene. Alle kontaktpersoner i medlemslag har fått tilsendt agenda. Frist for innkomne saker er 5. mars.

Alle beboere i Søreide Skolekrets tilknyttet Velforeninger, Sameier og Lag som er medlem i OfS ønskes velkommen.

Innkalling OfS årsmøte 2013

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Årsmøte OfS

Merknader til vedtatt områderegulering av Grimstad.

Områdeutvalget har sendt inn merknader til den vedtatte områdereguleringen av Grimstad. Grimstadutvalget har i flere møter vurdert det kunngjorte høringsutkastet og lagt frem sine innspill til styret i OfS. Viktige områder for OfS og Grimstadutvalget er at man prioriterer sikring og utbygging av veien fra Søreide til Kvitura, levelige VA forhold for hele Grimstadområdet og sikre at mangfoldet blir ivaretatt på en måte som gagner nåværende og fremtidige beboere. Planområdets utstrekning er også et tema i vårt brev til Etat for plan og geodata. I høringsforslaget strekker planområdet seg fra Dolviken til Stamsneset, mens det i kunngjøringen antydes at dette kan bli redusert. Grimstadutvalget har vektige argumenter for at det foreslåtte planområdet i stedet må utvides slik at vi kan oppnå en helhetlig regulering av hele Grimstadområdet. OfS og Grimstadutvalget vil jobbe videre for at våre merknader blir hensyntatt og aktivt delta i utarbeidelsen av områdereguleringen frem til denne er vedtatt.

Brev fra Ofs – merknader områderegulering Grimstad 

Vedlegg – Kart/ forslag til utvidet planområde

Publisert i Fra velforeninger | Kommentarer er skrudd av for Merknader til vedtatt områderegulering av Grimstad.

Offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope

Bergen kommune starter nå arbeidet med en offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope i Ytrebygda bydel.

Planen vil også omfatte sjøareal, Ruskeneset og fylkesvegen ut til bussnuplassen på Grimstad. Hovedformålet med planarbeidet er å avklare rammebetingelser for vegutbedring og trafikksikring, og å tilrettelegge for videre utvikling av området øst for rød flystøysone. Aktuelle arealformål er næring (på Stamsneset), boligbygging og marinaanlegg med tilknyttet næringsareal. Flytting og samlokalisering av store marinaanlegg på vestsiden av Dolviken vil bli vurdert.

Områdeutvalget for Søreide vil gjennom et eget utnevt utvalg være deltakende i denne prosessen. De berørte lag og velforeninger som er medlemmer i OfS har vært innkalt til egne møter på dette og har nominert sine kandidater til det vi har valg å kalle «Grimstadutvalget». Den dialogen som har vært med det offentlige så langt er gjengitt i referat fra de aktuelle styremøtene – offentliggjort på hjemmesiden.

Vi ser frem til en god dialog med det offentlige slik at vi kan få en plan som er til det beste for de som blir berørt av denne områdereguleringen

Finn vedlagt lenke til offentliggjøring og saksdokumentasjon  https://www.bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunngjoring-102005

Publisert i Styret informerer | Kommentarer er skrudd av for Offentlig områdereguleringsplan for området fra Dolviken til Stamsneset og Hope