Merknader til vedtatt områderegulering av Grimstad.

Områdeutvalget har sendt inn merknader til den vedtatte områdereguleringen av Grimstad. Grimstadutvalget har i flere møter vurdert det kunngjorte høringsutkastet og lagt frem sine innspill til styret i OfS. Viktige områder for OfS og Grimstadutvalget er at man prioriterer sikring og utbygging av veien fra Søreide til Kvitura, levelige VA forhold for hele Grimstadområdet og sikre at mangfoldet blir ivaretatt på en måte som gagner nåværende og fremtidige beboere. Planområdets utstrekning er også et tema i vårt brev til Etat for plan og geodata. I høringsforslaget strekker planområdet seg fra Dolviken til Stamsneset, mens det i kunngjøringen antydes at dette kan bli redusert. Grimstadutvalget har vektige argumenter for at det foreslåtte planområdet i stedet må utvides slik at vi kan oppnå en helhetlig regulering av hele Grimstadområdet. OfS og Grimstadutvalget vil jobbe videre for at våre merknader blir hensyntatt og aktivt delta i utarbeidelsen av områdereguleringen frem til denne er vedtatt.

Brev fra Ofs – merknader områderegulering Grimstad 

Vedlegg – Kart/ forslag til utvidet planområde

Dette innlegget ble publisert i Fra velforeninger. Bokmerk permalenken.