Vedtekter for Områdeutvalget for Søreide

Områdeutvalget for Søreide er en paraplyorganisasjon for lokale borettslag, institusjoner,
velforeninger, veilag og frivillige organisasjoner/lag. Våre vedtekter ble godkjent på årsmøtet i 2005. og endringer godkjent på årsmøtet i 2011 og 2018.

Vedtekter

§ 1. Formål
§ 1 Områdeutvalget for Søreide skal:

A. Arbeide for et trygt og godt nærmiljø for alle aldersgrupper på Søreide
Dette betyr å fremme det sosiale og fysiske miljø for å gi trivsel, sikkerhet og tilhørighet for
alle beboere. Områdeutvalget kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål.

B. Områdeutvalget skal stimulere til samarbeid mellom velforeninger, lokale
institusjoner, skole, frivillige organisasjoner, Bergen kommune, politikere og næringsliv.

C. Være et forum der beboere og frivillige organisasjoner som har innbetalt medlemsavgift kan henvende seg med konkrete saker.

D. Være et talerør overfor lokale myndigheter

E. Bidra selv, ikke forvente at bare det offentlige tar ansvar.

§ 2 Områdeutvalget er partipolitisk og religiøst uavhengig.

§ 3 Områdeutvalgets styre kan samarbeide med foreninger eller institusjoner om saker som kommer inn under vårt arbeidsområde.

4. Områdeutvalgets geografiske avgrensing
Områdeutvalgets virkeområde er Straumeveien fra Bjørgekrysset til Strømme Bro
m/sideveier. Ytrebygdsveien med sideveier fra Strømme Bro til krysset Dolvikveien.
Ytrebygdsveien fra Dolvikveien til Kokstadveien inkl. Kokstadgrenda og Storrinden.
Dolvikveien fra krysset Ytrebygdsveien m/nordgående sideveier frem til krysset
Steinsvikveien. Steinsvikveien m/nordgående sideveier frem til Steinsvikneset.
Grimstadveien med sideveier.

5. Medlemskap
Kun følgende typer organisasjoner/lag kan stå som medlemmer i Områdeutvalget:
¨ Borettslag
¨ Lokale institusjoner
¨ Velforeninger/veilag
¨ Frivillige organisasjoner/lag
Alle kategorier må ha adresse eller aktivitet innenfor området i følge §4
Frivillige organisasjoner som skal bli medlemmer må være allment åpen for medlemskap.
For å ha stemmerett må de ulike foreninger ha betalt medlemsavgiften pr. år.

§ 6. Årsmøte
6.1 Årsmøtet er Områdeutvalgets øverste organ, med samme myndighet som en
generalforsamling, og skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Hvert medlemslag
har 1 stemme på generalforsamlingen. Styret i områdeutvalget er ansvarlig for å kalle inn til generalforsamling. Innkalling skal sendes ut senest tre uker før årsmøtet avholdes.

6.2 Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i hende senest to uker før
årsmøtet avholdes.

6.3 Årsmøtet skal behandle:
– Styrets årsmelding og regnskap.
– Endring i vedtekter.
– Planer for kommende år inkl. budsjett.
– Valg av styre.
– Fastsette medlemsavgift.

6.4 Styret består av 7 medlemmer, hvorav 2 vara medlemmer, disse sitter i to år. For å sikre kontinuitet velges halve styret hvert år. Styremedlemmene kan gjenvelges. Styreleder skal velges separat. Minst 3 av styremedlemmene skal være representanter fra
borettslag/velforeninger/veilag og styreleder skal velges fra denne gruppen. Det bør
tilstrebes en jevn kjønnsfordeling i styret. Det bør også tas hensyn til en geografisk fordeling på representantene i styret.

6.5. Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall blant de fremmøtte som er
stemmeberettigede, hvis ikke vedtektene bestemmer noe annet.

6.6. Ekstraordinært årsmøte skal avholdes om minst 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Innkalling skal da skje med tre ukers varsel.

§ 7. Styret
7.1 Styret i Områdeutvalget for Søreide skal arbeide etter retningslinjer fra vedtekter og årsmøte.

7.2 Styret har myndighet til å invitere personer som observatører med talerett på
styremøtene dersom de finner det hensiktsmessig. Dette skal fremkomme i styrets
årsmelding.

7.3 Styret kan oppnevne arbeidsgrupper av interessenter som vil arbeide med konkrete
saker. Disse gruppene rapporterer til styret og skal ha godkjennelse på offentlige utspill.

7.4. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmene, deriblant leder eller
nestleder, er tilstede. Styrebeslutninger krever alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har
fungerende leder dobbeltstemme.

§ 8. Økonomi
8.1. Områdeutvalget for Søreide har ansvaret for en bankkonto som det skal
fremlegges regnskap for og godkjennes på årsmøtet.

8.2. Styret har disposisjonsrett over områdeutvalgets midler til alminnelig administrative
formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak på årsmøtet. Alle utbetalinger
skal attesteres av kasserer før utbetaling.